Hidak és Szerkezetek Tanszéke Tudományos Közleményei 2002. / I. kötet

Elsődleges fülek

Hidak és Szerkezetek Tanszéke Tudományos Közleményei 2002. / I. kötet

Előszó


Számtalan gondolatot ébreszt az előszó írójában, hogy e kötetet Halász Ottó emlékének szenteljük.
Amikor az ember diák vagy kezdő oktató, természetesnek tartja a körülötte zajló egyetemi élet adottságait. Számomra kézenfekvő volt, hogy van tanterv és oktatási reform, épül az új laboratórium, az egyetem tanszékeinek intenzív közreműködésével születnek új tervezési szabványok, vannak jegyzetek és tankönyvek, s megjelennek újak, teljesül az oktató, kutató, ipari munkát segítő sok feltétel. Arra annakidején alig gondoltam, hogy a költségvetési juttatásokat be kell osztani, gondoskodni kell a hiányok pótlásáról, a mindenkori vezető szívén kell, hogy viselje a reá bízott tanszék, kar dolgozóinak sorsát, előmenetelét, gondoskodnia kell az utánpótlásról, a külső és nemzetközi kapcsolatok ápolásáról, pályázatokkal kell bombázni különféle szervezeteket, jutalmat kell osztani, s szükség esetén fegyelmi eljárást indítani, még hosszasan sorolhatnám a vezetői feladatokat. Az elsőrendű teendőkről még nem is szóltam, közvetlenül részt kell venni az oktató és tudományos kutatómunkában, e tevékenységet a szervezeti egységben irányítani, koordinálni, fejleszteni kell. Készen kell állni igényes ipari feladatok megoldására, s ebben irányítani kell a munkatársakat. Hadd ne soroljam tovább.
Amióta az a páratlan megtiszteltetés ért, hogy tanszékvezetőként és dékánként is Halász Ottó professzor nyomdokaiba léphettem, nagyon sokat gondolok az ő tevékenységére. Ha a tanszék ill. a kar vezetésének mindennapos problémáival találkozom, felmerül bennem, hogy Halász Ottó mennyivel nehezebb körülmények között nézett szembe e feladatokkal. Ahogy én ma látom, ő egyedülálló érzékkel, tudással, akaraterővel, munkabírással, ugyanakkor szerényen, az ügy iránti alázattal, az emberek iránti szeretettel tett eleget megbízatásaival járó kötelességeinek.
Amit Halász Ottó egyetemi vezetőként tett, önmagában is elegendő lenne ahhoz, hogy neve maradandó legyen az Alma Mater történetében. Tisztségeiből adódó feladatainak magas színvonalú megoldása azonban csak részét képezik érdemeinek.
Azt már hallgatóként megtudhattam, hogy Halász professzor milyen átütő erejű oktató. Később volt alkalmam meggyőződni arról, hogy milyen kiváló, sokoldalú tudós. Sokan mondták, amit én is éreztem, hogy nem volt olyan kérdés, amellyel nem lehetett volna hozzá fordulni, s amelyben ne nyújtott volna készséges segítséget. Némileg jelképes interdiszciplináris tudásának szemléltetésére, hogy diplomamunkaként vasbeton szerkezetet tervezett, kandidátusi értekezésének motívumai a vasbetonelmélet tárgyköréhez kapcsolódtak, magas színvonalú ismerője és fejlesztője volt a tartók elméletének, világszerte elismert művelője és fejlesztője az acélszerkezetek tudományának és a méretezés-elméletnek. Mindez doktori értekezéséből és akadémiai székfoglalójából is kitűnt. Sikereit nem utolsó sorban szilárdan megalapozott, nagy matematikai ismereteinek, az anyagtudományban és a mechanika sok ágában való nagy jártasságának köszönhette.
Halász professzor sok eredményt ért el mérnöki tehetségével, tudásával, vezetői erényeivel. Ennek során megőrizte szerénységét, közvetlen, barátságos modorát, megértő emberségét, bölcs humorát. A vezetői határozottságot egyesítette a pályatársak, beosztottak iránti jóindulattal.
Az acélszerkezetek, az általános stabilitáselmélet szakemberei világszerte megismerték Halász Ottó nevét, s ő mindig, mindenütt jó hírét keltette a magyar műszaki tudománynak.
Halász Ottó professzor számos folyóirat, kiadvány szerkesztőjeként, szerkesztőbizottsági tagjaként hangsúlyozta, milyen fontos, hogy oktatóink, kutatóink, gyakorló mérnökeink publikációs lehetőséghez jussanak, fontosnak tartotta, hogy a műszakitudományos eredmények napvilágot lássanak. Így elmondhatjuk, hogy ennek a kiadványnak a létrehozásával is az ő szellemében járunk el, Tartozunk emlékének azzal, hogy megmutassuk, tanítása követőkre talált. Volt munkatársai, tanítványai, s azok a fiatalok is, akik sajnos már nem ismerhették, az e kötetben közzétett – főként az acélszerkezetek témaköréhez kapcsolódó ? munkáikkal tisztelegnek Halász Ottó emléke előtt születésének 75. évfordulója alkalmából.

Dr. Farkas György
egyetemi tanár
tanszékvezető, dékán


TartalomjegyzékA cikkek pdf formátumban letölthetőek!


Halász Ottó
Mistéth E.: Halász Ottó -Emberi közelségből
Dunai L. – Szatmári I. – Érfalvy Á. – Kálló M. – Köröndi L.: A dunaföldvári Duna-híd próbaterhelése
Fóti P.: Nyírt önfúrócsavaros kapcsolatok viselkedési formái - kísérleti vizsgálat
Fülöp A. – Iványi M.: Acél térrácsos tetőszerkezet kísérleti vizsgálata
Galambos, T.V.: Comparison of stability design criteria around the world
Horváth L.: Termoelasztikus feszültséganalízis hagyományos termovízióval
Joó A. – Kachichian, M. – Dunai L.: Z-szelemenek kísérleti és numerikus analízise
Kachichian, M. – Dunai, L.: Effect of purlin - sheeting interaction on the buckling resistance of Z-purlins
Kálló M.: Különös figyelmet igénylő építési/javítási tevékenységek
Kiss R. - Kocsis L. – Knoll Zs.: Az egészséges ember járásának biomechanikai elemzése
Kovács N. – Ádány S.: Csavarozott kapcsolatok kísérleti eredményeinek összehasonlító elemzése
Lenkei P.: Néhány tanulság a Világkereskedelmi Központ lerombolásából
Néző J. – Dunai L. – Topping, B.H.V.: Nagyméretű hegesztett mérnöki szerkezetek virtuális gyártása
Papp F.: A web-alapú tervezés: Az e-Design projekt
Platthy P.: Az 1951. évi Vasúti Hídszabályzat méretezési előírásainak alapjai
Szabó Gy.: Szerkezeti acélok tulajdonságainak vizsgálata termovíziós módszerrel
Szatmári, I.: Experimentelle Untersuchungen an dünnwandigen Balken unter Dauerschwingbelastung
Tassi, G. - Rózsa, P. – Hunyadi, M.: Adjustment of cable-stayed bridges
Vértes K. – Iványi M.: Acélszerkezetek félmerev kapcsolatai: modellezés, elmélet, számítás
Vígh L.G.: Hegesztett alumínium gerenda fáradása - kísérleti elemzés

 DR. HALÁSZ OTTÓ
(1927-1986)
okl. mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia lev. tagja, egyetemi tanár, az Acélszerkezetek Tanszék vezetője,az Építőmérnöki Kar dékánja

 

 Halász ottó feleségével (1954)

 

 Dékánként doktori avatáson (1972)

 © 2000-2011 BME Hidak és Szerkezetek Tanszék